Kommuners organisation för kriser brister

Nyheter | 16 september, 2014 | Hanna Stenvall | Kommentera

MIUN

Den 19 september försvarar Jörgen Sparf sin doktorsavhandling Tillit i samhällsskyddets organisation om kommuners risk- och krishantering.

Systemet för samhällsskydd och beredskap i Sverige har sedan 1990-talet genomgått flera förändringar när det exempelvis gäller juridik, organisation och ansvar. Kommunernas ansvar har ökat och systemet har blivit mer beroende av aktörer i lokalsamhället. Kommunerna har stor frihet att själva bestämma hur beredskapsfunktionen ska organiseras, utan systematisk vägledning eller utvärdering. I en ny avhandling ”Tillit i samhällsskyddets organisation” undersöks kommunernas organisering av säkerhets- och beredskapsarbetet, bland annat genom intervjuer med säkerhetssamordnare eller motsvarande i ett 40-tal svenska kommuner.
Studien visar bland annat att kommunernas lokala organisering av samhällsskydd och beredskap sker på liknande sätt över landet. Ett gemensamt problem är legitimiteten och att få gehör för frågorna, eftersom kommunens samordnare saknar mandat att ålägga förvaltningar och enheter att utföra exempelvis riskanalyser och övningar. Funktionen är dessutom inte alltid ändamålsenligt anpassad för sin uppgift, den saknar tydliga mål och det är därför svårt att bedöma och utvärdera kvaliteten i arbetet.
– Kommunens allmänna organisering gör det mycket svårt att väcka intresse för säkerhetsfrågor, att få legitimitet hos verksamheten för att lägga tid och resurser på frågan och att integrera säkerhetsfrågor med ordinarie verksamhet, säger Jörgen Sparf, doktorand, i ett pressmeddelande från Mittuniversitetet.

Avhandlingen, som försvaras vid Mittuniversitetet i Östersund fredagen den 19 september. visar tydligt att kommunens centrala nivå vill lägga ut ansvaret för krisberedskap i verksamheterna och själva fungera som stöd- och kontrollfunktion. Samtidigt är få aktörer i verksamheten experter eller ens kunniga i krisberedskap och krishantering.
– Frågorna styrs uppifrån men tycks stanna någonstans på vägen innan de når enskilda individer. Det gör att kommunens system för säkerhet karaktäriseras av ett ointresse och en kompetensbrist på nivån där uppgifter faktiskt förväntas utföras, konstaterar Jörgen Sparf.

För att hantera situationen har centrala myndigheter gentemot kommuner och länsstyrelser lanserat de tre vägledande principerna om närhet, likhet och ansvar. Det är principer som kan ses som en ideologisk styrning av arbetet uppifrån. Ett problem med dem är dock att de bara tillämpas av experterna, huvudsakligen beredskapssamordnarna, och inte är förankrade i kommunernas verksamheter. Analysen visar att den enskilt viktigaste förutsättningen för att hanteringen skulle fungera är att graden av tillit är stor inom organisationen.
– Arbetet med säkerhetsfrågor baseras på en odefinierad, ömsesidig tillit till varandra inom kommunen. Och den tilliten kan vara en helt avgörande förutsättning för att ge utrymme för improvisation i hanteringen av ett nödläge, avslutar Jörgen Sparf.

Tags: , , ,

Ge en kommentar

*För att bevisa att du är människa fyll i mattetalet nedan.
Samtliga kommentar granskas och måste godkännas innan de publiceras på sidan.

Rekordlågt antal nyintagna på svenska fängelser

På tio år har antalet nyintagna i fängelse minskat ordentligt. I Kriminalvårdens rapport KOS  2014 (Kriminalvård och statistik) noterades […]

Nyheter | 24 maj, 2016 | Hanna Stenvall |

Varannan tjuv återfaller i brott

Färre av de klienter som lämnar Kriminalvården återfaller i brott som ger fängelse eller frivård. Högst återfall är […]

Nyheter | 24 maj, 2016 | Hanna Stenvall |

Operatörer utbildas – lång svarstid på PKC

Många av operatörerna på polisens kontaktcenter, PKC, är på utbildning för att kunna utreda brott framöver. Det har […]

Nyheter | 24 maj, 2016 | Hanna Stenvall |

Coromatic säkrar driften i Tele2:s nya datacenter

Tele2 väljer Coromatic som leverantör av verksamhetskritisk infrastruktur till telekomföretagets nya datacenter. Inom ramen för avtalet ska Coromatic […]

Nyheter | 24 maj, 2016 | Hanna Stenvall |

Säkerhetsförvärv för Bravida

Bravida förvärvar verksamheten i Almqvist & Brunskog AB med säte i Ljungby. Almqvist & Brunskog bedriver installations- och […]

Nyheter | 24 maj, 2016 | Hanna Stenvall |